Afgangsprojektet

Afgangsprojektet i forårssemesteret 2016

(15 ECTS)

Studieperioden: 04.01.2016 - 20.06.2016.

Ansøgningsfrist: 01.11.2015.

Afgangsprojektet er tilrettelagt som en kombination af undervisning og vejledning. Vejledning foregår igennem e-mail, telefon- eller efter nærmere aftale mellem PD-studerende og vejleder.

Undervisning:

Fredag den 08.01.2016 fra kl. 10:30 - 15:00 på Den frie Lærerskole.

Fredag den 18.03.2016 fra kl. 10:30 - 15:00 på Den frie Lærerskole.

Den skriftlige opgave på 25 sider afleveres elektronisk til Den frie Lærerskole den 31.05.2015 kl. 12.00.

Mundtlig eksamen finder sted mandag den 20.06.2016 fra kl. 9.00 på Den frie Lærerskole.

Pris kr. 10.450,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, materialer, forplejning i forbindelse med de to undervisningsgange og i tilknytning til eksamen.

 

Beskrivelse af afgangsprojektet

Modulet Afgangsprojektet har et omfang svarende til 15 ECTS point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Studerende kan udarbejde afgangsprojektet alene eller i gruppe på op til tre studerende.

Den studerendes arbejde med afgangsprojektet tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at undersøge et centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler.

Uddannelsesinstitutionen skal godkende emnet.

 

Emne

Modulet Afgangsprojektet giver den studerende mulighed for at dokumentere sine kvalifikationer på baggrund af en dybdegående belysning af et fagligt relevant problemområde.

Udvælgelse, indkredsning og afgrænsning af emne og problemområde, samt den dybdegående belysning af problemområdet udgør således den centrale del af den studerendes indsats på modulet.

 

Dokumentation af viden, færdigheder og kompetencer

Som den afsluttende eksamen på den pædagogiske diplomuddannelse har afgangsprojektet til formål at dokumentere hvordan uddannelsesforløbet som helhed har kvalificeret den studerende til indfrielse af målene for uddannelser inden for det pædagogiske fagområde.

Gennem afgangsprojektet dokumenterer den studerende sine kvalifikationer i forhold til at danne en syntese af uddannelsens forskelligartede indholdsaspekter ud fra et udviklingsbaseret og professionsorienteret videngrundlag.

Afgangsprojektet skal således dokumentere den studerendes kompetence til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for områder som undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion samt at udvikle egen praksis. Endvidere skal afgangsprojektet dokumentere den studerendes kompetencer til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mv.

 

Forløb med uddannelsesretning

Uddannelsesforløbets sammensætning af moduler danner for en række studerende en uddannelsesretning (fx PD i Specialpædagogik, PD i Vejledning og supervision eller PD i Logopædi).

Studieordningens beskrivelse af uddannelsesretningens læringsudbytte kommer således til at udgøre et vigtigt pejlemærke for den studerendes valg af emne og problemområde. Emnet skal afspejle uddannelsesretningens faglige område og afgangsprojektet skal dokumentere hvordan uddannelsesforløbet som helhed har kvalificeret den studerende til at indfri uddannelsesretningens mål for læringsudbytte.

 

Forløb uden uddannelsesretning

For diplomstuderende uden uddannelsesretning tages udgangspunkt i den pædagogiske diplomuddannelses mål for læringsudbytte (se afsnit 6.1 i studieordningen)

 

Læringsmål for afgangsprojektet

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden

  • Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
  • Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
  • Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

 

Færdigheder

  • Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
  • Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

 

Kompetencer

  • Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
  • Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder

 

Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til genstand for en mundtlig ekstern prøve. Udarbejdes den skriftlige opgave i en gruppe, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne identificeres.

Se nærmere information om afgangsprojektets skriftlige opgave og mundtlige eksamen i prøveallongen bagerst i studieordningen, bilag 4.

Afgangsprojektet: Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave

Afgangsprojektet udarbejdes på grundlag af et selvvalgt og af institutionen godkendt emne.

Skriftligt afgangsprojekt og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Prøven er ekstern.

Omfang af Afgangsprojektet :

max 25 sider for 1 studerende

max 32 sider for 2 studerende eller

max 40 sider for 3 studerende

 

Prøvetid:

1 studerende 45 min inkl. votering

2 studerende 70 min inkl. votering

3 studerende 90 min inkl. votering

 

Ansøgnings- og tilmeldingsskema kan hentes HER

Henvendelse vedr. afgangsprojektet kan rettes til Den frie Lærerskole,

Gitte Mørkenborg Olsen på tlf. 62 24 10 66

Laust Riis-Søndergaard
PD-Uddannelsesleder