Barnets møde med skolen

(10 ECTS)

Hvorfor et PD-modul om barnets møde med skolen?


Til nutidens mange forskellige opbrud fra velkendte kulturmønstre hører også store forandringer i synet på barndomstiden, børneopdragelsen og hvad der er skolens opgave i denne sammenhæng. Hvor er dannelsens og læringens privilegerede plads i dag? Er den i hjemmet, i skolen eller helt andre steder? Meget tyder på, at opdragelsen og socialiseringen af børn sker ad helt andre veje end tidligere. F.eks. åbner den nye mediekultur og informationsteknologi op for nye muligheder for kommunikation og viden-tilegnelse, der nødvendiggør en anderledes måde at tænke skole og læring på.
Med baggrund i en forståelse af Grundtvig og Kolds syn på barndomstiden og børneskolen vil dette modul i særlig grad rette opmærksomheden på det, der kendetegner børn og børnekulturer i dag og drøfte, hvordan mødet med skolen finder sted. I modulet stilles der en række praksisnære spørgsmål, som vi vil søge at finde svar på igennem teoretisk refleksion og konkrete erfaringer fra skolehverdagen i børneskolen.
Hvad skal skolen opdrage og danne til, og hvad ønsker vi at børnene skal have med sig, når de forlader skolen? Hvilke forudsætninger og rammer skal der til, for at barnet kan få en god skolestart?
Hvordan ser et godt kreativt læringsmiljø ud, og hvordan skaber jeg det som lærer? Undervisning og læring i børneskolen herunder eksempler på hvordan forskellige måder at opfatte og praktisere evaluering på kan anvendes i undervisningen. Hvordan kan skole og hjemsamarbejdet tilrettelægges og gennemføres, så det bliver til glæde for barnet og forældrene?

Med baggrund i ovenstående er der opstillet nedenstående læringsmål og indholdspunkter:

 

Læringsmål:

Den studerende

 • har ny viden om moderne børn og børnekulturer i dag, og kan bringe dette i kritisk dialog med opfattelser af barnesyn i den frie skoletradition.
 • har ny viden om læring, didaktik og pædagogik i børneskolen i lyset af den nyeste grundskole forskning i Danmark og udlandet kan deltage aktivt i udviklingen af en moderne grundskole og egen undervisningspraksis - herunder også nytænke samarbejdet mellem hjemmet og skolen

 

Indhold:

Grundtvigs og Kolds syn på børneskolen, børn i en ny medie - og kommunikationsverden, barnesynet i den moderne verden, det pædagogiske paradoks - om undervisning og læring i børneskolen, danske og udenlandske erfaringer med skolestart, børns sprog og udtryksvaner, skole- og hjemsamarbejde, ansvarsfordelingen mellem hjem og skole, skolestart i et etnisk kulturelt lokalsamfund.


Indholdet i punkter:

 • Grundtvig og skolen for livet
 • Christen Kold og børneskolen
 • Historiske grundfortællinger i børneskolen
 • Børn i en ny medie- og kommunikationsverden
 • Barnesynet i den moderne verden
 • Det pædagogiske paradoks - om undervisning og læring
 • Andre landes erfaringer med skolestart
 • "Fuck dig din luder" - om børns sprog og udtryksvaner
 • Ansvarsfordelingen mellem hjem og skole
 • Den gode forældresamtale
 • Skolestart i et etnisk kulturelt lokalsamfund

 

Undervisere:

Carl August Jantzen, seminarielærer, Den frie Lærerskole. m.fl.

 

Undervisnings- og arbejdsformer:

PD-modulet er tilrettelagt over 2 internater
Undervisningen vægter en vekselvirkning mellem læreroplæg og oplæg fra studerende med baggrund i deres egne undervisningserfaringer. Skriftlige refleksionsopgaver i mellemforløb
 

Datoer:

Studieperiode: 01.08.2016 - 20.01.2017.

Onsdag den 17.08. fra kl. 12.00 - fredag den 19.08. 2016 kl. 13.00

Onsdag den 12.10. fra kl. 12.00 - fredag den 14.10.2016 kl. 13.00

  
Eksamen:

Der udarbejdes en skriftlig opgave på 12 sider, der indeholder en selvstændig bearbejdning af en eller flere problemstillinger indenfor området. Opgaven og mundtlig prøve vurderes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ekstern prøve.

Skriftlig opgave afleveres elektronisk senest fredag den 16.12.2016.

Eksamen finder sted fredag den 20.01.2017 fra kl. 9.00.

 

Økonomi:

Modulet koster Kr. 10.450,- Prisen dækker undervisning, vejledning, materialer, eksamen, kost og logi på enkeltværelse i Den frie Lærerskoles kursusafdeling.

 

Ansøgning om optagelse på modulet:

Sidste frist for ansøgning om optagelse er 01.06.2016.

Elektronisk ansøgningsskema kan hentes HER

 

Henvendelse vedr. modulet kan rettes til Den frie Lærerskole,
Gitte Mørkenborg Olsen på tlf. 62 24 10 66.

 

Laust Riis-Søndergaard

PD-Uddannelsesleder, Den frie Lærerskole.