Forretningsførerens funktionsbeskrivelse

Forretningsføreren som del af ledelsen på DFL

Forretningsføreren udgør sammen med forstanderen den daglige ledelse på Den frie Lærerskole.
Forretningsføreren og forstanderen er derfor hinandens nærmeste medarbejdere, og gensidigt i forhold til hver deres funktion hinandens sparringspartnere. Forretningsføreren har - under ansvar over for forstanderen - det daglige overordnede ledelsesansvar for køkken-, rengørings- og pedelområde samt kontor og bibliotek (TAP-området). Dette ledelsesansvar udøver han bl.a. gennem sit formandskab for Praktisk Koordineringsudvalg, Bygnings- og Lokaleudvalget og Sikkerhedsudvalget samt ved medlemskab på A-siden i Samarbejdsudvalget og deltagelse i Lærerådsmøder og Styrelsesmøder.

Ledelsesansvaret omfatter ud over beslutningstagning i sager vedrørende TAP-området også personalepleje (herunder medarbejdernes faglige udvikling) og ansvar for iværksættelse af idéudvikling inden for arbejdet på de enkelte områder.

Forstanderen har det overordnede personaleansvar for alle ansatte på DfL, idet han i henhold til skolens fundats formelt er ansættende myndighed for hele personalet. I praksis tages den endelige beslutning om ansættelse af personale i køkken- og rengøringsområdet af køkkenlederen i samråd med forretningsføreren. På kontorområdet tager forretningsføreren alene den endelige beslutning om nyansættelser, mens det på pedelområdet og på biblioteket sker i et samråd mellem forretningsfører og forstander.

Forstanderes udøvelse af sit personaleansvar på TAP-området sker i tæt samarbejde med forretningsføreren - jf. ovenstående om dennes ansvar for områdets personalepleje.

Forretningsføreren som forstanderens stedfortræder

Forretningsføreren er forstanderens stedfortræder. Dette betyder, at forretningsføreren i situationer, hvor forstanderen på grund af fravær ikke kan udøve sin beslutningskompetence, kan overtage denne kompetence. Beslutninger truffet af forretningsføreren som stedfortræder for forstanderen sker under ansvar over for styrelsen, sådan som dette ansvar er beskrevet i tillæg til forstanderkontrakten af 29. november 2001.

Forretningsføreren som stedfortræder for forstanderen skal inden han træffer beslutning i sager, der direkte vedrører læreruddannelsens indhold, rådføre sig med lærerrådsformanden.

I tilfælde af forstanderens længerevarende fravær (over 4 uger) tager styrelsen beslutning om, i hvilket omfang indholdet af forretningsførerens stedfortræderkompetence evt. skal omdefineres i forhold til ovenstående.