Forretningsorden for lærerrådet

§ 1. Formål


Lærerrådet varetager skolens pædagogiske virke og træffer beslutning i de i § 4 nævnte ansvarsområder.

§ 2. Sammensætning


Lærerrådet beslutter, hvem der er ordinære medlemmer af lærerrådet og hvem der er inviterede. Lærerrådet består altid af mindst alle fastansatte lærere, årsvikarer samt forstanderen

§ 3. Mødeafholdelse


Stk. 1.
Der afholdes ordinære lærermøder efter en plan vedtaget i lærerrådet, herunder også beslutning om tid og sted for et årligt lærerrådsmøde af 10 timers varighed, som kan afholdes som internat. 
De ordinære lærerrådsmøder består af to dele - en ekstern del og en intern del.
I den eksterne del deltager én studerende fra hver årgang valgt på og som refererer til årgangens årgangsmøde.
I den interne del deltager kun lærerrådsmedlemmer samt eventuelt inviterede, og her behandles eksempelvis personsager.
Stk. 2.
Beslutning træffes efter behandling af eventuelle indstillinger samt efter eventuel høring af relevante parter. Afstemning afgøres ved alm. stemmeflertal og skal, hvis det ønskes, være skriftlig.

§ 4. Ansvarsområder


Stk. 1.
Lærerrådet har beslutningsret i sagsforhold vedrørende:
Elevoptagelse.
Elevrelegering.
Elevsager.
Skema.
Anvendelse af de i budgettet afsatte midler til lærerrejser mv.
Undervisningsplan
Forhold, hvor undervisningsplanen påvirkes/ændres.
Er der - for så vidt angår spørgsmål vedrørende de to sidstnævnte forhold - uenighed mellem forstanderen og flertallet i lærerrådet, kan forstanderen tage beslutningen under ansvar over for styrelsen.
Stk. 2.
Lærerrådet har indstillingsret i sagsforhold vedrørende:
ansættelse af nye lærere (til forstanderen). Indstillingen skal omfatte mindst 2 ansøgere.
fagbeskrivelser, herunder udformningen af de enkelte fags overordnede målsætning
lærerkurser i faguger
formålsformuleringen for lærernes efteruddannelse samt fordelingen af de i budgettet hertil afsatte midler.
pædagogiske udviklingsarbejder.
årsplan (til stormødet).
Stk. 3.
Lærerrådet har høringsret i sagsforhold vedrørende:
budgettet (til forstander og forretningsfører).
fundatsen (til lærerrådets repræsentanter i tillidsmandskredsen).

§ 5. Udvalg nedsat af lærerrådet og repræsentation i udvalg


Stk. 1.
Lærerrådet vælger senest ved det sidste lærermøde i et skoleår medlemmer til Lærerrådets Arbejdsudvalg (LAU) samt medlemmer til de faste, strukturbestemte udvalg: praktisk koordineringsudvalg (PKO) og bygnings- og lokaleudvalg (BLU) og til de af lærerrådet nedsatte, faste udvalg læreruddannelsesudvalget (LUU), praktikudvalg og fællestimeudvalget.
Stk. 2.
LAU består af tre fastansatte lærere, hvoraf den ene er lærerrådsformanden. LAU vælges for ét år af gangen. Lærerrådet vælger lærerrådsformanden mens LAU selv blandt de to øvrige lærere udpeger en næstformand.
Stk. 3.
Lærerrådet vælger repræsentanter til samarbejdsudvalget i henhold til samarbejdsudvalgets kommissorium.
Stk. 4.
Lærerrådet vælger medlemmer til udvalg nedsat af stormødet i henhold til disse udvalgs kommissorier.