Friluftsliv

Hvad er friluftsliv i læreruddannelsen? 

Fagets timetal er: 210

Friluftsliv som liniefag i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er et selvstændigt fag, og ikke en form for idræt eller naturfag. 

Vi fokuserer på at uddanne lærere, der kan arbejde med friluftsliv ude i de frie skoler, primært i friskoler, efterskoler og højskoler. 

Derfor er det vigtigt for os at arbejde med friluftsliv på en sådan måde, at det klæder de studerende godt på til at arbejde som lærere ude i skolerne, hvad enten skolen har friluftsliv som et fag eller anvender friluftsliv som en pædagogisk metode i forskellige sammenhænge. 

Det gør vi ved at uddanne de studerende til at kunne planlægge, lede og evaluere friluftslivstureud i den danske natur året rundt - samt ikke mindst ved at uddanne dem til at planlægge, lede og evaluere friluftsliv i nærmiljøet, da en stor del af friluftslivstimerne på skolerne faktisk foregår netop i nærmiljøet omkring skolen, inden for en tidsramme af et par timer.

Kernen i det er kort fortalt, at vi uddanner folk til at kunne etablere en komfortzone ude i det fri året rundt: En zone hvor man kan få tilfredsstillet sine basale behov for ly og læ, varm mad og drikke, wc og hygiejne (svarende til en lejrplads) og som fungerer som centrum eller base for aktiviteterne.

Ud fra og udenom dette centrum skal man så kunne sætte en række forskellige aktiviteter i gang, i det man kunne kalde for aktivitetszonen. Kernen i vores form for friluftsliv er altså at kunne etablere og arbejde med en komfortzone og en aktivitetszone i forskellige former for natur og med forskellige målgrupper året rundt. 

Med hensyn til aktiviteter bruges en model, der illustrerer vores arbejde med 4 forskellige hovedtyper af aktiviteter i friluftsliv. I friluftslivsfaget arbejder vi med mennesker i naturen, derfor består modellen af 2 akser eller dimensioner: En vandret natur-akse og en lodret menneske-akse.

Begge akser skal forstås som spændingsfelter mellem 2 yderpoler: natur-aksen strækker sig fra en pol eller position der ser naturen som et rent middel, et rum eller en ramme for aktiviteter over til den modsatte position, der ser naturen som et mål i sig selv for aktiviteter. Tilsvarende strækker menneskeaksen sig fra en position der ser mennesket som rent krop til den modsatte position, der ser mennesket som ren bevidsthed.

Hensigten er således at lave en model, der kan rumme mangfoldigheden af aktiviteter i friluftslivet - og inspirere til at lave friluftsliv på en sådan måde, at de forskellige syn og aktiviteter er ligeværdige og alle er til stede i en afbalanceret friluftslivsundervisning.

Målet er at en uddannet friluftslivslærer skal kunne lave aktiviteter hele vejen rundt i dette spændingsfelt (også kaldet Aktivitetskompasset), med den målgruppe som den studerende vælger at arbejde med: Når man tager sin målgruppe med ude i nærmiljøet eller på tur, så skal man kunne planlægge, lede og evaluere naturaktiviteter, adventureaktiviteter, kropsligt udviklende aktiviteter (også kaldet sundhedsaktiviteter)og bevidsthedsudviklende aktiviteter (også kaldet udeskoleaktiviteter) på et professionelt niveau.

Hvorfor skal man kunne undervise i 4 typer af aktiviteter?

Ideen med at skulle kunne lave aktiviteter indenfor alle 4 hovedtyper er primært at uddanne friluftslivslærere, der kan arbejde med mangfoldigheden og spændvidden af det danske friluftsliv, og herigennem give dem de kommer til at arbejde med mulighed for at opleve såvel egne styrker som svagheder indenfor de forskellige typer af aktiviteter: Alle kan glæde sig over nogle styrker og alle kan arbejde med nogle udfordringer.

De obligatoriske i vores form for friluftslivsuddannelse er altså ikke, at alle skal kunne undervise i udvalgte aktiviteter (som havkajak eller træklatring), men at alle skal kunne undervise i 4 typer af aktiviteter. 

På den måde er det muligt for folk med forskellige interesser og kompetencer at vælge liniefaget og at mødes i en ligeværdig samtale om det pædagogiske friluftslivs kvaliteter og muligheder ude i skolerne. Det gør det også muligt for os at få alle de studerende op på et professionelt niveau, hvor de kan tage det pædagogiske ansvar for de aktiviteter de vælger at lave med deres målgruppe. 

Det er også vigtigt for os at fokusere på aktiviteter, der kan bruges såvel i nærmiljøet som på ture, og som kan bruges i en bred vifte af skoleformer uanset økonomi og geografisk placering.

I vores uddannelse har vi således ikke valgt at satse på instruktøruddannelser i for eksempel havkajak eller træklatring, men der er gode muligheder for at tage certificerede kurser i aktiviteterne havkajak, træklatring og kano ved siden af linjefagsstudiet i kraft af vores samarbejde med DGI-Fyn. Da linjefaget først starter sidst på 2. årgang, men vælges først på 1. årgang, vil det være naturligt for de studerende der ønsker at få instruktørbeviser at begynde på disse kurser mens de venter på at få linjefaget.

Friluftsliv er ikke kun aktiviteter...

Det at lave aktiviteter skal i vores form for friluftsliv balanceres med det at reflektere over sine oplevelser og erfaringer: Aktivitet skal balanceres med refleksivitet.

Refleksivitet betyder, at vi i undervisningen sætter tid af til at den enkelte, teamet eller hele holdet kan sætte sig ned og bearbejde de indtryk, man har fået igennem aktiviteterne.

Meningen med det er at få bevidstgjort og sat ord på nogle af alle de sanseindtryk, følelser og tanker som det at være aktive i naturen sammen med andre mennesker har skabt i os. 

På den måde fremmer vi læringen, udviklingen og fællesskabet hos de mennesker vi arbejder med ude i naturen.

Hvordan ser vores vision med friluftsliv i læreruddannelsen ud?

Formålet med linjefaget friluftsliv er at uddanne gode lærere i friluftsliv som fag eller som tværfaglig pædagogisk metode.

Ved gode lærere i friluftsliv forstår vi mennesker, der har indsigt, viden og kunnen til at kunne tage forskellige målgrupper med udenfor i naturen for at give dem gode og lærerige oplevelser i og med naturen, og med det at være sammen med andre mennesker ude i naturen.

Vi lægger vægt på at man som uddannet friluftslivslærer gennem aktiviteter og ture i naturen året rundt kan øge menneskers selvfølelse, sundhed og livsglæde - og inspirere til at bruge friluftsliv som en naturlig del af undervisningen og af fritiden.

Vi lægger vægt på at man kan tilrettelægge aktiviteter og ture i naturen på en sådan måde, at det øger deltagernes personlige udvikling og forståelse af sig selv, andre mennesker og naturen, samt ikke mindst øger deres følelse af samhørighed med andre mennesker og med naturen.

For os er det afgørende vigtigt at uddanne friluftslivslærere der kan bruge naturen professionelt som pædagogisk rum, og som på baggrund af egne erfaringer, forskningsbaseret viden og diskussioner med andre friluftslivsfolk kan deltage kvalificeret og kritisk i samfundets debatter om brugen af naturen - ikke mindst i forhold til bæredygtighedsdebatten.

Hvad skal man konkret lære i uddannelsen til friluftslivslærer?

Målene for linjefaget friluftsliv er:

  • Undervisningsplanlægning: En lærer med linjefag i friluftsliv kan planlægge, lede og evaluere undervisning i friluftsliv på en professionel måde.
  • Turledelse: En lærer med linjefag i friluftsliv kan planlægge, lede og evaluere ture med overnatning i den danske natur på en professionel måde.
  • Fagdidaktik: En lærer med linjefag i friluftsliv har indsigt i friluftslivets didaktik, og kan forholde sig selvstændigt og reflekteret til fagdidaktikken.
  • Naturkendskab: En lærer med linjefag i friluftsliv kan orientere sig i den danske natur, bruge dens forskellige naturtyper pædagogisk og ud fra lovgivningen samt finde og formidle spiselige vækster og andre spændende naturfænomener året rundt.
  • Komfortzone: En lærer med linjefag i friluftsliv kan etablere og arbejde med en komfortzone, hvor der er ly & læ, bål, hygiejne samt mulighed for at få noget varmt at spise og drikke, udendørs året rundt.
  • Udeskoleaktiviteter: En lærer med linjefag i friluftsliv kan planlægge, lede og evaluere udeskoleaktiviteter med forskellige målgrupper ude i den danske natur året rundt.
  • Naturaktiviteter: En lærer med linjefag i friluftsliv kan planlægge, lede og evaluere naturaktiviteter med forskellige målgrupper ude i den danske natur året rundt.
  • Sundhedsaktiviteter: En lærer med linjefag i friluftsliv kan planlægge, lede og evaluere sundhedsaktiviteter med forskellige målgrupper ude i den danske natur året rundt.
  • Adventureaktiviteter: En lærer med linjefag i friluftsliv kan planlægge, lede og evaluere udvalgte adventureaktiviteter med forskellige målgrupper ude i den danske natur året rundt.