Interne samarbejdsaftaler

(Revideret dec. 2010)

Indledning

Indholdet af nærværende aftale har sit grundlag i skolens fundats § 27, 28 og 29, hvor der står følgende:

"§ 27 Skolens arbejds- og kompetencefordeling fastlægges i en intern aftale, som årligt revideres. Aftalen godkendes af styrelsen efter forhandling med forstanderen.
§ 28 Alle lærere danner et lærerråd, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale.
§ 29 Alle ansatte og alle studerende danner et fællesmøde, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale. "

DfL som institution kan anskues fra to vinkler:

DfL er et læreruddannelsessted
DfL er en arbejdsplads for en række mennesker
Til at varetage DfL som læreruddannelsessted er de centrale organer: lærerrådet, stormødet og årgangsmødet.
Til at varetage DfL som arbejdsplads er det centrale organ: samarbejdsudvalget.

Som støtte til at gennemføre uddannelsen bedst muligt er serviceområderne:

administrationen, bibliotek, køkken og pedelområde.

Forbindelse mellem uddannelsen og serviceområdet varetages af følgende 2 udvalg:

Praktisk koordineringsudvalg (PKU)
Bygnings- og lokaleudvalget (BLU)