Kommissorium for bygnings- og lokaleudvalget (BLU)

BLU skal behandle og til ledelsen afgive indstilling om forhold vedrørende den generelle brug og vedligeholdelse af skolens bygninger og lokaler. Sager vedrørende den løbende brug og renholdelse af bygninger og lokaler behandles i koordineringsudvalget.

BLU er tillige med i sagsbehandlingen frem mod beslutninger vedrørende ombygning og nybygning på skolen samt skolens eventuelle leje af bygninger og lokaler og afgiver indstilling til skolens ledelse.

BLU som samlet udvalg skal dog i første række kun tage sig af de principielle spørgsmål, som f.eks. prioritering af forbruget på vedligeholdelseskontoen. Den daglige gennemførelse af skolens om- og evt. nybygning samt vedligeholdelse varetages af et underudvalg bestående af: pedellen, gartneren, maleren samt forretningsføreren. Underudvalget orienterer løbende det samlede BLU om dets aktiviteter.

BLUs medlemmer
BLU består af:
Forretningsføreren (formand) pedellen, maleren, økonomaen samt én lærer udpeget af lærerrådet.

Mødevirksomheden
Det samlede udvalg mødes efter behov eller når et af udvalgets medlemmer ønsker det. Dog mødes udvalget mindst én gang i kvartalet. Underudvalget mødes én gang om ugen og fastsætter selv sin forretningsorden.

BLU-møderne ledes af formanden i henhold til den dagsorden, der er udsendt én uge før mødet afholdes. På mødet føres en beslutningsprotokol, som godkendes ved mødets slutning.