Kommissorium for lærerrådets arbejdsudvalg (LAU)

LAUs sammensætning og mødevirksomhed
LAU er lærerrådets arbejdsudvalg, som vælges for ét studieår ad gangen. Valget finder sted så betids inden sommerferien, at skemaet kan lægges efter, at LAU kan holde møde. LAU har tre medlemmer: Lærerrådsformanden samt to lærere. Foruden disse tre deltager forstanderen på lige fod i LAU's møder. LAU holder møde efter en plan fremlagt i lærerrådet - og i øvrigt, når et af dets medlemmer skønner det nødvendigt. Møderne indkaldes af lærerrådsformanden, som også udformer dagsorden og leder møderne.

LAU's opgaver
Det er LAU's opgave i forhold til lærerrådets mødevirksomhed

  • at planlægge og lede de ordinære lærermøder
  • at planlægge og lede ekstraordinært indkaldte lærermøder.
  • at være ansvarlig for afholdelsen af et årligt lærerseminar
  • at følge op på lærerrådets beslutninger.


Det er tillige LAU's opgave i forhold til administrationen af lærernes pædagogisk-administrative opgaver
at forestå proceduren i forbindelse med fordelingen af de faste opgaver inden for lærernes pædagogisk-administrative områder herunder at komme med forslag til beslutning om tildeling af arbejdstimer til de faste opgaver og evt. nedlæggelse eller nyetablering af faste opgaver
at komme med forslag til tildeling af timer til vedtagne ad hoc opgaver inden for det pædagogisk-administrative område
at være med til, gennem opfølgen på lærerrådets beslutninger, at sikre, at de faste opgaver og ad hoc opgaverne løses bedst muligt.
at komme med forslag til forbruget af beløbet på lærerrejsekontoen 

Lærerrådet kan derudover tildele LAU forskellige planlægningsopgaver i relation til lærerrådsarbejdet.

Det er endelig LAU's opgave at være forstanderens sparringspartner i pædagogiske og uddannelsesmæssige spørgsmål. Hensigten med denne sparring er, at forstanderen kan få kvalificeret dels udøvelsen af sin ledelsesopgave i almindelighed og dels sin beslutningstagen i særdeleshed.

At LAU er forstanderens sparringspartner betyder, at forstanderen for LAU kan forelægge og få drøftet forslag, ideer og tanker, som vedrører læreruddannelsen og kulturen på DfL. Disse drøftelser vil ikke nødvendigvis blive formidlet til lærerrådet.

Det skal understreges, at LAU's rolle som sparringpartner vedrører pædagogiske og uddannelsesmæssige spørgsmål. Dette betyder også, at LAU ikke er sparringspartner i sager om personalemæssige og økonomiske forhold - og altså heller ikke i forbindelse med forstanderens eventuelle besparelsesovervejelser.

LAU kan til enhver tid beslutte sig for ikke at ville være sparringspartner i bestemte sager.