Kommissorium for praktisk koordineringsudvalg (KO)

Funktion og opgaver

KO's hovedfunktion er at fastlægge principper og træffe beslutninger i sager vedrørende Den frie Lærerskoles praktisk-administrative aktiviteter.

Dette betyder, at det er KO's opgave at

  • fastlægge principper og priser for
  • udlån og udlejning af lokaler og udenoms arealer
  • udlån og udlejning af skolens materiel (i det omfang det ikke hører under et fagudvalg)
  • behandle og afgøre sager vedrørende udlån og udlejning af lokaler og udenoms arealer
  • behandle principielle sager vedrørende skolens kostforplejning, herunder drøfte og fastlægge prisniveau for køkkenets ydelser ved fester, kurser o. lign.
  • fastlægge principper og priser for udlejning af skolens elevboliger - efter høring i boligudvalget
  • koordinere udlån, udleje og internt brug af lokaler, udenoms arealer og materiel
  • behandle og afgøre sager vedrørende lokalers og udenoms arealers brug i forbindelse med DFL-aktiviteter (fester o. lign.)
  • fastlægge principper for samt behandle og afgøre sager vedrørende renholdelse af lokaler, boligområder og udenoms arealer
  • behandle og afgøre sager vedrørende ønsker om lokalers, udenoms arealers og materiels længerevarende brug til forskellige aktiviteter.

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af forretningsfører (formand), økonoma, pedel, kontorets boligmedarbejder, en repræsentant fra lærerrådet samt en repræsentant fra biblioteket. (De to sidstnævnte medlemmer kan sende en substitut i tilfælde af det valgte medlems frafald.)

Mødevirksomheden

Udvalget har møde en gang om ugen i de uger, hvor skolen er i funktion.
Møderne ledes af formanden i henhold til den dagsorden, han har udsendt til medlemmerne dagen før mødet.
På mødet føres en beslutningsprotokol, som godkendes ved mødets slutning.

Beslutningerne i udvalget skal have tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Er flertallet under 2/3 er formandens stemme afgørende for at beslutningen kan iværksættes. Er der ikke flertal for en beslutning i en sag, bortfalder sagen, eller den kan - efter almindelig flertalsafgørelse - tages op til fornyet behandling på et kommende møde.