Kvalitetssikring

Kvalitetsdefinition
Forudsætning for kvalitetssikring i undervisningen og i uddannelsen er, at der er formuleret formål og mål for arbejdet.
Kvaliteten af arbejdet kommer til udtryk ved, at der er en sammenhæng mellem fagets formål og mål og skolens værdiudsagn samt opnåelsen af mål for arbejdet.

Kvalitetssikring
Institutionsniveau
Kvalitetssikring på institutionsniveau sker løbende i lærermødet og gennem det arbejde Læreruddannelsesudvalget (LUU) udfører. LUU er nedsat af Lærerrådet og består af to studerende fra hver årgang samt en lærer. LUUs opgave er bl.a. defineret som

  1. at igangsætte og vedligeholde en åben diskussion om uddannelsens indhold og kvalitet
  2. at holde fokus på indholdet og opbygningen af den aktuelle u-plan gennem igangsættelse af drøftelser og evalueringer i skolesamfundet af u-planens forskellige dele.

Kvalitetssikringen sker også løbende i den medbestemmelses- og samtalekultur, der er bygget op gennem folkestyret på Den frie Lærerskole. Dette udmønter sig f.eks. ved dialogerne på stormøderne, i basisgrupperne og i de mange udvalg, hvor studerende og lærere er repræsenteret.

Tillige sker kvalitetssikringen gennem jævnlige kontakter mellem Den frie Lærerskole og de frie skoler om indholdet af læreruddannelsen, ved det årlige tillidsmandsmøde, hvor styrelsens og forstanderens beretninger er genstand for kritisk dialog samt ved jævnlige systematiske undersøgelser af, i hvilken grad dimittenderne fra Den frie Lærerskole får job i de frie skoler.

Mindst hvert femte år foretages en ekstern institutionsevaluering af udvalgte dele af institutionens uddannelsesarbejde. DFL iværksætter selv denne evaluering, men evaluator udpeges - uafhængigt af Lærerskolen - af de repræsenterede organisationer i tillidsmandskredsen.

Undervisningsniveau
Indenfor hvert fagområde i læreruddannelsen er der et fagudvalg bestående af faglærerne og interesserede studerende. Faglærerne udarbejder med højst tre års mellemrum i samarbejde med fagudvalget en fagbeskrivelse, der indeholder formål og målsætning for fagområdet samt en udpegning af en række kerneområder inden for undervisningens indhold. Fagets formålsbeskrivelse udarbejdes i et samarbejde mellem faglærer, fagudvalg og forstander og godkendes af forstanderen.

Fagudvalget drøfter i øvrigt løbende, hvordan der kan evalueres inden for fagområdet, og diskuterer områdets udvikling såvel i forhold til skoleundervisning som uddannelsen på Lærerskolen.

I undervisningen er der systematisk evaluering og mindstekravet til ethvert længerevarende fagligt forløb er:

  1. En fælles skriftlig målsætning for holdet.
  2. En fælles evaluering for holdet. (mundtligt eller skriftligt)
  3. En individuel evaluering ud fra den fælles målsætning og feedback fra læreren.

Med henblik på at styrke og kvalificere undervisningens indhold og kvalitet på DFL, sørger læreren for, at en kort beskrivelse af formålet og målet for undervisningen samt de valgte indholds-områder og metoder er tilgængelige på skolens intranet, herunder hovedsynspunkterne i den fælles evaluering på holdet.