Ledige stillinger

Se stillingsopslaget for en lærer til Historie / Samfundsfag og en lærer til PPD pr. 1. august 2018

 

Skolens historielærer gennem 42 år Rune Holm går nu på pension, og vi skal hilse velkommen til en ny medarbejder.
Du er velkommen til at kontakte Rune Holm for yderligere information om stillingen som historie/samfundsfagslærer.

Rune Holm: Telf.: 60879153       e-mail: ruholm(at)gmail.com

 

Den en af skolens to lærere i Pædagogik, psykologi og didaktik, Laust Riis-Søndergaard, skal også på pension.

Du er velkommen til at kontakte:
Laust Riis-Søndergaard:  Telf.: 50521702     e-mail:lrs(at)post6.tele.dk

Carl August Jantzen:        Telf.: 28779607             e-mail: carlaugustjantzen(at)gmail.com

 

Generelt om læreuddannelsen på Den frie Lærerskole:

 

Den frie Lærerskole blev oprettet i 1949, da det lykkedes folk fra de frie skoler at indsamle tilstrækkeligt med midler til at købe den da nedlagte Ollerup Højskole. Skolen blev oprettet for at skabe en læreruddannelse målrettet de frie skoler.

Den frie Lærerskoles blev idémæssigt funderet i traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv og folkeliv, som udspringer heraf.

Vi lader os til stadighed inspirere af disse tanker og ideer i forsøget på at udforme og udvikle en tidssvarende læreruddannelse, der forholder sig til samtidens udfordringer, nye pædagogiske landvindinger og de undervisningsteknologiske muligheder.

 

Formål

Den frie Lærerskole har til formål at:

-uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler samt andre skoleformer,

- inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og global forståelse

- inspirere til at deltage i og lede forenings- og netværksarbejde

- tilbyde og udvikle videreuddannelse

 

Læreruddannelsen

Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er en femårig uddannelse, som er direkte henvendt til de frie skoler – friskoler, frie grundskoler, lilleskoler, efterskoler, frie fagskoler og højskoler. I uddannelsens tredje år indgår en etårig lønnet praktik.

Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er eksamensfri. Uddannelsen afsluttes med, at der udstedes et afgangsbevis med udtalelser for de gennemførte linjefag, den faglige hovedopgave, det afsluttende specialet samt en række andre fag. Lærerrådet udfærdiger i fællesskab en udtalelse om den studerendes engagement og aktivitet i folkestyre og fællesskab.

Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra den skole, hvor den studerende har været i årspraktik.

De studerende har mødepligt til alle fag gennem hele uddannelse.

 

Den 5-årige studietid på Den frie lærerskole er opdelt i tre perioder

- Underbygningen på 2 år

- 1 år med lønnet praktik i en skole eller anden form for undervisningsinstitution

- Overbygningen på 2 år

Selve uddannelsen er opbygget af fire hovedområder

- Faglighed og undervisningskompetence

- Folkestyre

- Fællesskabsaktiviteter

- Praktik

 

Faglighed og undervisningskompetencer

Undervisningen kendetegnes ved engagement og høj faglighed.  Der er fuld tilstedeværelse af undervisere i alle forløb. I opgaveskrivning, projekt og speciale, er der tilknyttet en vejleder. De studerende indgår med ideer og erfaringer i den konkrete udformning af de faglige forløb.

- Obligatoriske fag

- Liniefag

- Valgfag

- Projektforløb på 2. årgang

- Afsluttende specialesemester på 5. årgang

- Faguger og elevkurser på hver årgang

- 3 ugers praktik på 1. og 2. årgang

- Årspraktik på 3. årgang

- Skriftlig ugeopgaveopgave på 1.og 2. årgang

- Faglig hovedopgave på 4. årgang

- Afsluttende specialesemester på 5. årgang

- Studiekredse

 

Folkestyret

Folkestyret er en vigtig del af læreruddannelsen på Lærerskolen. De studerende skal kunne give udtryk for deres meninger og holdninger og tage del i beslutninger om udvikling af den uddannelse de er i gang med. Der er tillagt væsentlig indflydelse til såvel studerende som ansatte på skolen.

Folkestyret på Lærerskolen bygget op om:

- Stormødet, der ligger hver anden uge

- Fagudvalgsmødet, der ligger en gang om måneden

- Ugentlige årgangsmøder

- Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehandlings- og beslutningsområder

- Elevmødet der indkaldes efter behov

 

Fællesskabsaktiviteter

På de frie skoler er den daglige undervisning spundet ind i et årshjul af tiltag, arrangementer, fester og særlige begivenheder, der udfordrer skolerne til at udfolde fantasi og prøve grænser af, og hvor deltagerne kan engagerersig på nye måder.

Som ansatte og studerende på Lærerskolen indgår man på samme vis i en uddannelseskultur om at skabe traditioner i fællesskab. Hver årgang får en opgave med at stå for et af skolens traditionsrige arrangementer. Ligesom årgangene og lærergruppen på skift varetager morgensamlinger.

At være studerende på Lærerskolen bliver på den måde et lærestykke i at være medskaber af en skoles fællesskabskultur.

 

Praktik i uddannelsen

I læreruddannelsen på Den frie Lærerskole indgår tre praktikperioder. To 3-ugers perioder på hhv. 1. og 2. årgang og en periode på et år på 3. årgang.

3-ugerspraktikken

Formålet med 3-ugerspraktikkerne er at den studerende skal stifte bekendtskab med livet på en fri skole, og deltage i skolens læringsaktiviteter i såvel undervisning som fritid. Tanken er at den studerende kan observere og efterfølgende diskutere undervisning og læringsaktiviteter med erfarne lærere, og selv få lov til at overtage undervisningen på de givne vilkår.

Årspraktikken

Læreruddannelsens krumtap er årspraktikken, som ligger på 3. årgang. Vi arbejder målrettet med at forbedre kvaliteten af årspraktikken. Det gør vi bl.a. ved at forberede både studerende og skolerne grundigt, og ikke mindst ved at inddrage erfaringerne fra praktikåret i de to sidste studieår. Det giver en helt særlig retning på studiet, og kvalificerer de studerende til alle sider af deres fremtidige lærerarbejde.

Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik. De studerende er på en og samme tid både i uddannelse med en tilknyttet praktikvejleder, og er ansatte – og aflønnede - som lærere ude på skolerne.

 

Undervisningsplanen

Undervisningsplanens fag er organiserede på fire forskellige måder :

- Fællesfag

- Linjefag

- Valgfag

- Særlige undervisningsforløb.

 

Fællesfag (obligatoriske)

I uddannelsens første to år skal de studerende deltage i 6 obligatoriske forløb, som er rettet mod at udvikle de studerendes professionsidentitet.
Vi vil fra starten af uddannelsen lægge vægt på at reflektere over, hvad det vil sige at være lærer – hvad det vil sige for den enkelte -  og hvordan gør man det på en måde, der bliver til glæde i livet, og som kan vare hele livet.

De 6 forløb er:

Fælleskabet:        Demokrati og medborgerskab - Historie og folk

Balancen:            Natur og menneske - Krop og sundhed

Tanken:               Menneskesyn, etik og livsoplysning - Erkendelse og filosofi

Sproget:              Identitet og sprog - Tekst og fremtrædelse

Samarbejde og Kommunikation: Team-samarbejde, klasserumsledelse,  konfliktløsning

Fortælling:          Historierne, poesien, performance – fortælleren

Ud over de nævnte 6 forløb i studiets begyndelsesfase, har alle Pædagogik, Psykologi og Didaktik (PPD) gennem hele uddannelsen.
Den obligatoriske del af faget er fordelt over tre semestre i uddannelsen. Herudover skal der vælges mindst et (oftest to) semester rettet mod bestemte målgrupper – Undervisning af børn // Undervisning af unge // Undervisning af voksne // Undervisning af elever med særlige behov.          
Den omfattende undervisning i PPD skal resultere i en uddannelse hvor den studerende kan tilegne sig en omfangsrig og praksisnær lærerfaglighed.

 

Linjefag (hver studerende skal vælge 4 linjefag)

Dansk // Matematik // Historie/samfundsfag // Religion // Engelsk // Tysk // Fysik/kemi // Naturfag // Friluftsliv // Drama // Medie // Musik // Idræt // Formning/billedkunst // Håndværk.

Ud over arbejdet med den almindelige faglighed, arbejdes der hele tiden med fagenes didaktik, metodik og udvikling.

 

Valgfag

Tværfaglig musik // Svømning // Seksualundervisning // Aktivt medborgerskab // Filosofisk metode // Basis IT // Æstetiske læreprocesser // Skriftlig fremstilling // Udendørspædagogik.

 

Særlige undervisningsforløb

- 3 ugers introduktionsforløb - ASA

    I uddannelsens tre første uger sætter vi fokus på læreruddannelse, studieteknik, lærerarbejdet, de frie skoler og den Grundtvig-koldske skoletradition.

- 4 faguger

    Hvert år udbydes i en bestemt uge en række forskellige faglige temaer eller studierejser, som de studerende deltager i på tværs af årgangene.

- 4 ugers projektperiode

    På 2. årgang arbejder de studerende eksemplarisk med projektarbejde som undervisningsform, med fokus på at kunne tilrettet og gennemføre      

    problemorienterede undervisningsforløb

- 2 ugeopgaver

    På 1. og 2. årgang udarbejder den studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt undervisningsrelateret emne.

- Faglig hovedopgave

    På 4. årgang udarbejder den studerende en større, skriftlig, faglig opgave, som skal tage udgangspunkt i et af de linjefag, den studerende har valgt.

- Speciale
   I hele det afsluttende semester på 5. årgang arbejder de studerende i grupper med et selvvalgt didaktisk emne i relation til et eller flere af deres linjefag.    

    Specialet skal munde ud i en specialerapport, en fremlæggelse af arbejdet overfor en ekstern opponent, et skriftligt produkt (artikel, undervisningsmateriale    

    eller lign.) samt tilrettelæggelse og gennemførelse af en uges undervisning inden for specialets fagområde af medstuderende på de andre årgange.

 

Studiemiljø

Den frie Lærerskole har som alle andre institutioner sin egen kultur, som uddannelsen udfoldes i - dvs. sprog, traditioner og vaner osv .    
        I det følgende peges kort på visse elementer af betydning i Lærerskolekulturen.

Fællesspisningen

Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbejdere spiser sammen hver dag til middag. Vi anser det som et vigtigt samlingspunkt for det almindelige samvær i skolens hverdag. I forbindelse med middagsspisningen gives der fælles beskeder og meddelelser. Ligesom der her er mulighed for at rejse sager, der senere kan behandles i et stormøde.Vi skaber på denne måde et kostskolelignende miljø, som mange af de studerende senere skal arbejde i.

Morgensamling og fællessang

Fire dage om ugen begynder vi dagen sammen med en fælles morgensamling. Studerende og lærere fordeler ansvar og opgaver med at fortælle og vælge morgensang mellem sig. Det er en fin og udbredt tradition i alle frie skoler, at vi går ind i dagen ved at være sammen om at synge og lade os oplive af kloge eller sjove ord og tiltag, som nogle har forberedt til fællesskabet. Sangen har en vigtig plads i skolens dagligdag, og bruges hvor det falder naturligt.

Fester og traditioner

At være lærer i en fri skole indeholder også et væsentligt moment af at kunne tage del i og være med til at udvikle skolens kultur og traditioner. Skolerne arbejder bevidst med det fællesskab, der opstå på tværs af alder og årgange, når elever inddrages i årshjulets tilbagevendende begivenheder. Vi gør det samme hvert år på samme tid – men det bliver hele tiden til noget nyt, med de forskellige mennesker der fylder traditionerne ud. 

Fritid

Størstedelen af de studerende på Den frie Lærerskole bor i kollegier på skolens område eller lige i nærheden. Nogle af boligerne er indrettede så der kan bo familier med børn. 
Det giver et helt særligt miljø omkring skolen, når så mange unge bor og lever sammen. Der er således et meget levende og varieret udbud af fritidsaktiviteter på stedet. En stor de af de studerende er også engagerede i foreningsliv og kulturarrangementer i i det sydfynske område.