Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis

Modul 1 Frihedssyn og pædagogisk praksis

10 ECTS-point, ekstern prøve

 

Læringsmål

Den studerende

 

Kan omsætte tanker om pædagogisk grundsyn i udviklingen af kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse

Kan forholde sig til etiske og dannelsesmæssige udfordringer i den værdibaserede skole i praksis

Kan i samspil med kolleger og ledelse skabe rammerne for udviklingen af livsoplysende fællesskaber og undervisning  

Har viden om den pædagogisk filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse

Har kendskab til økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktiske forvaltning af frihedssynet

Kan sætte frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik i relation til relevante videnskabsteoretiske positioner

Kan analysere, reflektere over og vurdere frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn, herunder folkeskolens frihedssyn

Kan i samarbejde med kolleger og ledelse metodisk analysere pædagogiske tiltag samt redegøre for pædagogikkens etiske aspekt

 

PD-modulet bliver oprettet i foråret 2020.

 

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk

Tlf. 62 24 10 66.