Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål
Den studerende:

  • Kan omsætte tanker om pædagogisk grundsyn i udviklingen af kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse
  • Kan forholde sig til etiske og dannelsesmæssige udfordringer i den værdibaserede skole i praksis
  • Kan i samspil med kolleger og ledelse skabe rammerne for udviklingen af livsoplysende fællesskaber og undervisning  
  • Har viden om den pædagogisk filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse
  • Har kendskab til økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktiske forvaltning af frihedssynet
  • Kan sætte frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik i relation til relevante videnskabsteoretiske positioner
  • Kan analysere, reflektere over og vurdere frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn, herunder folkeskolens frihedssyn
  • Kan i samarbejde med kolleger og ledelse metodisk analysere pædagogiske tiltag samt redegøre for pædagogikkens etiske aspekt


PD-modulet bliver oprettet i foråret 2020.

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk
Tlf. 62 24 10 66.