PD: FRIE SKOLERS GRUNDLAG OG PÆDAGOGISKE UDVIKLING

Denne pædagogiske diplomuddannelse er udviklet i samarbejde mellem Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt. I processen har Dansk Friskoleforening, Frie Skolers Lærerforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening samt undervisere været inddraget i beskrivelsen af formål og kompetencemålene.

I nedenstående kan du læse om formålet med hele PD-uddannelsen, samt de kompetencer, viden og færdigheder uddannelsen sigter på.

 

Formål
Formålet er at lærere, pædagoger, ledere og øvrige studerende opnår viden og indsigt i de frie skolers ide- og virkningshistorie og tilegner sig færdigheder og kompetencer til at aktualisere, formidle og omsætte menneske- og skolesyn, værdier og pædagogisk praksis for de frie skoler.
Mål for læringsudbytte

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • Kvalificere og udvikle frie skolers pædagogiske praksis på baggrund af beskrivelse, analyse og vurdering af teori og praksisrefleksion
  • Kunne skabe koblinger til frie skolers værdigrundlag samt omsætning i hverdagspraksis gennem indsigt i begreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse
  • Alene og i samarbejde med kolleger kvalificere og udvikle fagdidaktik og dannelsesmål samt omsætte dette i konkret undervisning
  • Deltage i og være medansvarlig for skolens udvikling og være repræsentant og eksponent for skoleformen gennem internt og eksternt samarbejde


For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • Have viden om de filosofiske ideer og pædagogiske grundtanker bag de frie skolers opståen og udvikling
  • Have indsigt i spændingsfeltet mellem skolepolitiske og pædagogiske reformer i den offentlige skole og udmøntningen af de frie skolers pædagogiske grundideer
  • Have viden om det moderne samfunds vilkår for børn, unge og voksnes livsfaser og identitetsudvikling


Færdigheder
Kunne tilrettelægge didaktisk velovervejede undervisnings- og studieforløb med baggrund i skolens værdigrundlag, formål og mål
Kunne vurdere pædagogiske strømninger i lyset af den frie skoles idegrundlag og traditioner og herigennem bidrage til at videreudvikle den frie skoles pædagogiske ideer og praksis

Kunne formidle ny viden, teori og praksis samt bidrage til den offentlige debat om udvikling af de frie skoler

I den pædagogiske diplomuddannelse i ”Frie Skolers Grundlag og Pædagogiske Udvikling” er der fire valgfrie moduler, hvor læringsmålene og praktiske oplysninger er beskrevet. Fra de enkelte moduler kan der foretages elektronisk tilmelding.

Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis

Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative

Modul 3: De frie skoler i en global verden

Modul 4: Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Læs læringsmålene og praktiske oplysninger under de enkelte moduler i oversigten.