Regnskab og budget

Den frie Lærerskole drives ved tilskud fra staten, ved betaling fra de studerende og ved indtægtsgivende virksomhed i øvrigt.

Skolens regnskabsår følger finansåret, men allerede omkring 1. november påbegyndes den årlige budgetlægning, hvor de studerende og lærerne har direkte indflydelse på den del af budgettet, der omfattes af lærer-elev-rammen. Den omhandler fortrinsvis anskaffelser af udstyr til undervisningen.

Under stormødet er nedsat to udvalg, der arbejder med økonomi. Det er budgetudvalget og paritetisk udvalg. De beskrives begge i studiehåndbogen.

Forretningsfører og forstander har ansvaret for, at skolens regnskab udarbejdes og afsluttes senest 6 uger før tillidsmandsmødet. Tillidsmænd, ansatte samt studerende ved DfL har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber.

Årsrapport 2016