Resultatvurdering

Resultatdefinition
Inden for et givet fagligt område (et fag eller fagligt forløb) kan en studerende have opnået større eller mindre

  • indsigt (i fagets genstandsområde, metoder, teorier og diskurs)
  • viden (om fakta, problemstillinger osv. inden for faget)
  • færdigheder (af relevant art i fagets discipliner)
  • didaktisk refleksion (over planlægning og gennemførelse af faget i en undervisningspraksis)
  • formidling (af faget i en undervisningssammenhæng)
  • professionsidentitet (personlig udvikling af læreridentitet i relation til faget).

Det er altså disse seks dimensioner, der i det mindste skal vurderes og kommuni-keres i en fagudtalelse. Det er op til læreren at afgøre hvilke af ovenstående dimensioner, der skal vægtes mere eller mindre i fagudtalelsen, ligesom læreren afgør i hvilken orden de seks dimensioner optræder i udtalelsen. Det skal understreges, at fagudtalelsen skal udformes som en sammenhængende udtalelse, hvor vurderingen af de skes dimensioner indgår i en af læreren etableret helhed. Der er således ikke en fast skabelon for selve udformningen af fagudtalelsen.

Resultatvurdering
Vurderingen af den studerendes resultat skal ses i forhold til fagenes formål og mål samt de ovenstående seks dimensioner. Vurderingen skal ske inden for en tredelt ramme, hvor standpunktet kan udtrykkes med ord, der kategoriserer præstationen som værende over middel, middel eller under middel i forhold til lærerens forståelse af en middelpræstation. Læreren afgør selv, med hvilke konkrete ord og begreber han/hun vil beskrive vurderingen af den studerende inden for niveauerne. Læreren skal kunne redegøre for valget af sine vurderingskriterier på de mulige niveauer.

Ud over fagudtalelsen, som vedrører den studerendes standpunkt i de enkelte fag, udarbejder lærerrådet en udtalelse om den studerendes egenskaber som lærer og formidler. Endvidere udtaler lærerrådet sig om den studerendes deltagelse og engagement i studieaktiviteterne ud over undervisningen. Udtalelsen indgår sammen med fagudtalelserne i det samlede afgangsbevis.