Resultatvurdering

Resultatdefinition
Den frie Lærerskole udtaler sig om den enekelte studerende i hvert gennemført fag og giver desuden en samlet udtalelse om den enkelte studerende i forhold til lærerarnejdet .

 

Fagudtalelsen:
Udtalelsen udformes af den pågældende faglærer på baggrund af en konkret vurdering af den studerendes resultateri forhold til fagenes formål og mål.

Inden for et givet fagligt område (et fag eller fagligt forløb) kan en studerende have opnået større eller mindre

  • indsigt (i fagets genstandsområde, metoder, teorier og diskurs)
  • viden (om fakta, problemstillinger osv. inden for faget)
  • færdigheder (af relevant art i fagets discipliner)
  • didaktisk refleksion (over prioritering af indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse af faget i en undervisningspraksis)
  • formidling (af faget i en undervisningssammenhæng)
  • professionsidentitet (personlig udvikling af læreridentitet i relation til faget).

Det er hovedsageligt disse seks områder, der kommunikeres i en fagudtalelse. 

Lærerrådets udtalelse:
Ud over fagudtalelsen, som vedrører den studerendes standpunkt i de enkelte fag, udarbejder lærerrådet en udtalelse om den studerendes egenskaber som lærer og formidler. Endvidere udtaler lærerrådet sig om den studerendes deltagelse og engagement i studieaktiviteterne ud over undervisningen. Udtalelsen indgår sammen med fagudtalelserne i det samlede afgangsbevis.