Social inklusion - målrettet efterskolerne

Et uddannelsestilbud til efterskolernes arbejde med inklusion

Ensomme unge, unge med sociale problemer, unge med psykiske ubalancer og unge, der bare ikke trives. Alle efterskoler skal håndtere inklusion af både lettere og vanskeligere former, og selv den mest erfarne lærergruppe kan møde store udfordringer i de meget sammensatte elevgrupper, som kommer til efterskolen.

Kostskoleformen giver nogle særlige muligheder for at skabe fællesskaber om også de udsatte elever, og nu kan et nyt uddannelsestilbud give viden og metoder til det daglige arbejde med inklusion i efterskolens særlige rammer.

Pædagogisk diplommodul i social inklusion – målrettet efterskoler

Efterskoleforeningen har i samarbejde med Den frie Lærerskole i Ollerup og Univercity College Lillebælt udviklet modulet ”Social Inklusion”, som et målrettet uddannelsestilbud til lærere og ledere på efterskoler. Modulet er et valgmodul på 10 ECTS-point fra den Pædagogiske diplomuddannelse (PD) og er hentet fra retningen PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Modulet er tonet til efterskolerne og de muligheder lærere og ledere har inden for efterskolens rammer og kultur.

Ligesom efterskolernes målrettede arbejde med at videreuddanne vejledere har ført til stor succes i skoleformen, så er der også et stort behov for at kvalificere lærere og ledere med ny viden og metoder til at løfte inklusionsopgaven nu og i fremtiden.

Teoretisk viden og praktisk kunnen

PD modulet i social inklusion giver både et solidt teoretisk grundlag og praksisviden til at kunne bidrage med håndteringen af inklusionens mange forskellige ansigter og udfordringer, når det handler om de 14-18 årige.

På modulet arbejder du med metoder til, hvordan man kan udvikle inkluderende indsatser på skolerne. Du får kompetencer til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever kan udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer.

Læringsmål fra PD-studieordningen

Den studerende

 • kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
 • kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af inkluderende indsatser
 • kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser
 • har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
 • har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
 • har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
 • kan formulere og analysere problemstillinger vedr. forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pæd. og sociale sammenhænge
 • kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik
 • kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats

Temaer i modulet til undervisningsplanen

 • Inklusion og eksklusion
 • Inklusionsforståelser og marginaliseringsprocesser, fra integration til inklusion.
 • Normalitet og afvigelse
 • Normalitetsbegrebet, eleven i problemer, kontekstforståelsen /samfundskonteksten
 • Sprogets betydning
 • Sproget som eksklusionsmekanisme, kategorisering
 • Trivsel
 • Sammenhæng mellem trivsel, positivitet og læring
 • Relationskompetence og anerkendelse
 • Lærer-elev relationer og elevernes indbyrdes relationer
 • Læring i fællesskaber
 • Didaktisk kompetence (Målstyret læring, evaluering og feedback)
 • Det kollegiale samarbejde
 • Det gode teamsamarbejde og værktøjer til systematisk refleksion
 • Udvikling som social deltagelse
 • Deltagelsesbegrebet og elevperspektivet
 • Inkluderende pædagogik i Efterskolen
 • Undervisningsdifferentiering og klasseledelse.
 • Det tværprofessionelle samarbejde og visitationsprosesser.

Studieperiode

21.02.2018 – 15.06.2018.

Internater på Den frie Lærerskole

PD-modulet udbydes som to internater på Den frie Lærerskole.

1) Onsdag den 21.02. kl. 12.00 – fredag den 23.02. 2018 kl. 13.00.

2) Onsdag den 2.05 kl. 12.00 – fredag den 4.05 2018 kl. 13.00.

Undervisning

Hvert internat indeholder 18 undervisningstimer. Imellem første og andet internat, er der oplagte muligheder for at inddrage erfaringer fra egen undervisnings- og skolepraksis og inddrage dem i PD-studiet.

Undervisere og modulansvarlige

Stig Jensen, konsulent i Videreuddannelsen på UC-Lillebælt med dyb viden og erfaringer med ”Social inklusion” på medarbejder og ledelsesniveau. Endvidere underviser Carl August Jantzen, der er seminarielærer ved Den frie Lærerskole. Carl August er Cand.mag i pædagogik og underviser i pædagogik, psykologi og didaktik i læreruddannelsen.

Vejledning

Hver PD-studerende får tilknyttet en vejleder allerede i mellemforløbet. Vejledningen vil i særlig grad bestå i at være behjælpelig med at afgrænse problemstillingen i den skriftlige opgave samt litteratursøgning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Grundlaget for prøven er en skriftlig opgave på 6 sider, der følges op af en mundtlig prøve.

Et skriftligt oplæg er en sammenhængende tekst, der uddyber den valgte problemstilling og danner baggrund for den mundtlige prøve.

Den studerende udarbejder oplægget på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Oplæg og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.

Aflevering af den skriftlige opgave

Den skriftlige opgave afleveres elektronisk på Viggo:
Mandag den 28.05. kl. 12.00.

Eksamen

Fredag den 15. juni fra kl. 9.00 på Den frie Lærerskole.

Økonomi

Pris kr. 11995,- 
Prisen dækker undervisning på de 2 internater, vejledning, kost og logi samt eksamen.

Arbejdstid

Et 10 ECTS modul som ”Inklusion i efterskolen” svarer til 1/6 årsværk, hvilket svarer til 280 arbejdstimer alt incl. (Dvs. forberedelse, undervisning på internaterne, vejledning, opgaveskrivning, eksamen)

Ansøgning om optagelse

Modulet er oprettet og der er ledige pladser. Ansøgning om optagelse på PD-modulet sendes elektronisk med relevante bilag. Elektronisk ansøgningsskema HER

Spørgsmål vedr. PD-modulet kan rettes til Den frie Lærerskole,
Gitte Mørkenborg Olsen på tlf. 62 24 10 66.

Laust Riis-Søndergaard, PD-uddannelsesleder, Den frie Lærerskole.