Speciale

I det sidste semester på læreruddannelsen får de studerende mulighed for at fordybe sig i et emne, som de gruppevis selv vælger. Semesteret er præget af stor aktivitet og fordybelse. De studerende arbejder teoretisk og praktisk med deres emne og vil typisk udarbejde en række innovative forslag til undervisning i emnet.

Herunder er en oversigt over specialeemnerne i foråret 2018. Skriv gerne og spørg efter mere info, hvis du er nysgerrig på de studerendes arbejde.


Kunst.Skaber.Værk
Sløjd og Håndarbejde, blev i 2016 sammenlagt til faget Håndværk & Design.
Det betyder nu, at lærerne, rundt omkring på skolerne, står med nye udfordringer i forhold til de nye mål i faget.
Formålet med vores speciale er at fordre designprocessen i Håndværk & Design.
Vi vil gerne konkretisere begrebet design og gøre design til en tryg og spiselig proces for lærere og elever. Under forløbet vil vi afprøve egne metoder og modeller, søge viden i andre faggrupper og deraf skabe nye redskaber til at fremme designprocesser.  

Kirstine Koch Kjærgaard, Kristine Dupont Klint, Iben Damgaard Andersen, Sissel Syppli Thorup Bjerring, Nanna Bergholt


Tæm din taleskræk
Nogle mennesker har det svært ved at skulle stå frem foran andre og sige noget.
Det kan opstå i mange forskellige situationer og af forskellige grunde. Vi vil undersøge i hvilke situationer man bliver nervøs, hvad der sker i krop og hjerne når man bliver nervøs og hvordan kan man afhjælpe nervøsiteten, så det bliver mere tåleligt at skulle fremlægge, gå til eksamen, tale på klassen eller give beskeder i store forsamlinger.
Ud fra et udarbejdet spørgeskema, som udsendes til mere end 1000 elever, vil vi undersøge hvad det er eleverne er nervøse for og hvad der sker med dem når de er nervøse.
Udfra dette vil vi forsøge at udarbejde øvelser og metoder, med udgangspunkt i fagene drama, idræt og musik, man som lærer kan benytte hvis man har elever som er utrygge i fremlæggelses-, eksamens- eller meddelelsessituationer.

Christoffer, Emil, Esben, Jacob, Mia og Susanne


Specialegruppen Flygtninge
Med begrebet belonging vil vi se på, hvordan man skaber et tilhørsforhold for dem, der ikke “må” høre til. Hvordan kan læreren skabe et trygt klasserum for flygtninge - både i statsinstitutioner og i de frivillige tilbud. Vi besøger forskellige institutioner og organisationer, for at observerer og tale med professionelle.
Formålet med specialet er, at blive klogere på flygtninges virkelighed og på, hvordan man kan blive bedst mulige lærere indenfor de rammer og vilkår, som området er underlagt i Danmark.

Aske Skat Nielsen, Michelle Theede Vedsted, Charlotte Ludvigsen, Sonai Jørgensen og Line Bregnhøj-Olesen


Praktisk dannelse i bæredygtighed.
Vi vil undersøge, hvad det praktiske arbejde kan i naturfagsundervisningen.
Herunder udvikle didaktiske tilgange til naturfagets praktiske arbejde således, at eleverne opnår den tilsigtede læring og refleksion.
Vi tilstræber, at udvide naturfagsunderviserens værktøjskasse i sin tilgang til naturfagets praktiske arbejde.
Med en praktisk tilgang til emnet bæredygtighed, vil vi undersøge, hvordan vi kan give den enkelte elev adgang til viden og færdigheder, så de kan leve mere bæredygtigt. Vi ser også et potentiale for, at naturfagene kan opnå en større rolle i elevernes almene dannelse ved, at undervisningen tager afsæt i den unges hverdag og verdens forestillinger.

Peter Dines Voldgaard Schaeffer, Jonathan Bech Sanderhoff, Rasmus Bjerregaard Aaby, Steffen Schmøde Illmann, David Lyder Hansen, Frederik Søndertoft Pedersen, Magnus Lønberg Carlsen.


Multimodale tekster
I specialegruppen Multimodale tekster arbejder vi med tekster, der kombinerer repræsentationsformer og modaliteter - altså tekster der bruger flere udtryksformer samtidig. Det kan være analogt så vel som digitalt. Det er et felt der åbner op for sanserne, digital litteratur og interaktivitet. Vi undersøger, hvordan multimodale tekster bruges i skolerne, hvilket læringspotentiale begrebet rummer, og hvordan man bedst udnytter det i danskundervisningen og sprogfagene. Vi arbejder med henblik på at udvikle konkret undervisningsmateriale, der udnytter multimodale teksters potentiale i et læringsperspektiv.

Vinca Pontoppidan Björkbom, Julie Bai Anneberg, Anna Levol, Line Jore Tornblad, Kit Frøberg Madsen, Morten Kronstrøm, Johanna Steimel


Dannelse gennem danskfaget
’Dannelse gennem danskfaget’ er et pædagogisk og samfundsteoretisk speciale, der undersøges og konkretiseres gennem danskfaget. Vi arbejder med begrebet dannelse; Hvordan har det ændret sig over tid, og hvad er dannelse i vores hyperkomplekse samfund? Vi undersøger, hvad elever i grundskolen skal dannes til i dag, og hvordan danskfaget kan rumme og tilrettelægge undervisning ud fra et sådant dannelsesbegreb. Formålet med specialet er at skabe større bredde i danskfaget ved at aktualisere og prioritere dannelsesaspektet i undervisningen, således at der er større sammenhængskraft mellem læringsudbyttet og den virkelighed, eleverne står overfor.

Line Frank Christensen, Thomas Friis Møller, Malena Niviaq Tittussen, Laurits Mikkolinius Mader og Ellen Mortensen


Hjerneprocesser i fremmedsprogsindlæring
Ligesom gamle søkort, der før var fulde af fantasi og mysterier, men som nu er detaljerede, virkelighedsnære og kan fortælle enhver rejsende i hvilken retning de skal gå, så ønsker vi, gennem moderne forskning, at kortlægge hjernens processer i fremmedsprogsindlæring. For os og mange andre lærere er hjernen et stort mysterium. Dette mysterium vil vi, gennem vores speciale, åbne op for, afmystificere og gøre virkelighedsnær, så vi og andre lærere bedre kan tilpasse vores/deres undervisning til hjernens processer i fremmedsprogsindlæring og dermed fordre unges læring.
Dette speciale er blevet til, fordi vi, som kommende lærere, undrer os. Denne undren er opstået, fordi vi mener, at modersmålsindlæring og nogle fremmesprog kræver forskellige processer i hjernen. Vi mener desuden, at de neurologiske processer kan kobles sammen med fremmedsprogsindlæring og at der findes metoder til vidensindlæring, som er bedre egnet til at lagre viden i langtidshukommelsen.
Alt dette ønsker vi, at undersøge i vores speciale.

Patrick Søren Englund Braun, Elisabeth Borregaard, Kristian Brodersen Jensen, Alexander Amargós Petersen og Christin Nissen