Studiehåndbog

Den frie Lærerskole har, som andre skoler og uddannelsesinstitutioner, en særlig kultur - dvs. måder mennesker omgås og taler til hinanden på og måder der løses problemer på osv. Hvad denne kultur i øvrigt mere præcist er, og hvordan den opstår og udvikles, lader sig vanskeligt beskrive - og sådan skal det være! Det er faktisk en del af DFL-kulturen at anerkende, at ikke alt lader sig beskrive og fastholde i ord - noget kan bare leves og opleves.

Med til bestemmelsen af kulturen og dens udvikling hører dog i hvert fald de formelle og organisatoriske forhold, som vi har valgt at lade institutionen være underlagt.

Studiehåndbogen er en beskrivelse af disse formelle og organisatoriske forhold.

Kulturen på Den frie Lærerskole afgøres imidlertid også af de idealer og værdier, der er styrende for opbygningen af de formelle og organisatoriske forhold. I forbindelse med arbejdet med en ny undervisningsplan i 2003, blev udformningen af sådanne styrende ideer og værdier drøftet.
Drøftelsen endte med lærerrådets udmelding af følgende seks værdiudsagn, som derefter har dannet baggrund for lærerstudiet og studiehåndbogens indhold.

1. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal udvikle de studerende menneskeligt, fagligt og pædagogisk, så de bliver egnede til at undervise og medleve på skoler inden for den frie skoletradition.
2. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal skabe forståelse og respekt for et menneskesyn, der betragter ethvert menneske som unikt, åbent for mange udviklingsmuligheder og ubetinget værdifuldt.
3. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal skabe forståelse og respekt for et læringssyn, der understreger vekselvirkningen mellem lærer og elev og mellem viden og livserfaring.
4. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal vægte helhed, sammenhæng og mening.
5. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal gennem praksis give de studerende en forståelse for begreberne folkelighed, folkestyre og det fælles bedste.
6. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole skal være en højst personlig sag, men ikke et individuelt projekt. Den er noget, man kun kan gøre sammen med andre.

Studiehåndbogens tekst revideres hvert år for at bringe den i overensstemmelse med den række af beslutninger, der er truffet i styrelsen, i lærerrådet og på stormødet i det forløbne studieår.


Nærværende udgave er revideret oktober 2017.

Hent Den Frie Lærerskoles studiehåndbog her.