Referater

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling

lørdag d. 2. september 2017 kl. 09.30 – 11.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, to stemmetællere og protokolfører

Dirigent: Christopher Koch

Stemmetællere: Simon og Andreas

Protokolfører: Henriette Búk

 

2. Formandens beretning:

TIl at starte med vil jeg gerne præsentere bestyrelsen.

Louise Frandsen Formand og styrelsesrepræsentant

Henriette Buk næstformand

Niels Petersen

Signe Grann

Andreas Pankroff

suppleanter

Lasse Ronberg regnskabs ansvarlig

Lena Andersen

årgangsrepræsentanter

4. Magnus Carlsen

5. Asta Nielsen

6. Lise Appe

Selvfølgelig Poul Erik, som vi slet ikke kan undvære

På kontoret har vi Gitte og tina siddende. De er behjælpelige med alt og uvurderlige

Dette er det fællesskab som udgør elevforeningen. Elevforeningen er også en del af det fællesskab der udgør lærerskolen.

 

I mit arbejde i hverdagen arbejder jeg meget med den enkelte i forhold til fællesskabet. Vi kan ikke udvikle os som mennesker, hvis vi ikke er i et fællesskab. Det er en af de helt grundlæggende ting jeg synes lærerskolen giver med. Det er vigtigt at være individ, men man er nødt til at være det i forhold til fællesskabet, så andre også kan have lov til at være sig selv og have plads til at være individ i forhold til fællesskabet.Elevforeningen deltager i høj grad i fællesskabet, ikke mindst via arbejdet i styrelsen

I styrelsen arbejder vi dels med læreruddannelsen i forhold til resten af uddannelsessystemet i danmark, vi bruger tid på at få lærerskolen vedligeholdt. En af de ting vi sat i gang i år er at give foredragssalen et nyt look. Det har været interessant at følge og nu er vi endelig kommet af med de lilla gardiner.

 

Der sker stadig meget på lærerskolen, Der er fokus på en god uddannelse og at studerende her får en ordentlig læreruddannelse. Vi arbejder med nedskæringer fra regeringen og Ole har hele tiden tæt kontakt til det officielle Danmark. Men alt i alt gå det godt på lærerskolen.

 

I elevforeningen har vi Gennem året et klart fokus som er elev og tillidsmandsmødet. Her er vi rigtigt glade for at vi har fået forenklet tilmeldinger og betaling, med det resultat at vi ikke skal kontrollere hele weekenden. Det er nu sådan at der er to priser en for dagsarrangement og en for aftens arrangement, og når man tilmelder sig betaler man med det samme. Det kan godt være at vi “bare” er et festudvalg.. men det meste af vores snak hele året handler faktisk om hvordan vi får gjort noget for nuværende og tidligere elever. når vi mødes denne weekend.

 

Jeg var til sommermøde i min valgmenighed, vi havde besøg af Lise Korsgaard som er kommunikationschef på Statens museum for kunst. Se medlemsblad, En meget interessant aften. SMK er jo vores kunstsamling og hvorfor bruger vi det ikke noget mere.

Så kunne man spørge om hvorfor tidligere elever ikke bruger elevforeningen mere, man kunne lave undersøgelser, spørgeskemaer o.s.v. Men er det ikke godt nok at vi nu begynder at samle mellem 120-160 personer hvert år her på lærerskolen. Jeg synes det er fantastisk at vi kan mødes på lærerskolen stadigvæk.

Men man må ikke tro at lærerskolen står stille.

 

Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:


3. Orientering om Den frie Lærerskole ved en lærer og en elevrepræsentant

(udskydes til kl. 11.00-12.20 i dramasalen sammen med tillidsmændene)

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab og status:

På konto pr.1.9.2017: 28.751 kr

 

Der kommer flere til elevmødet, men det ses desværre ikke på økonomien

Vores indtægter er via kontingenter og tilskuddet fra Den frie Lærerskole

Elevforeningen betaler for husleje og forplejning under elevmødet.

Dette giver en ekstra udgiftspost som i årets regnskab giver et underskud på 8230 kr

 

Kommentarer/debat: Faldende elevtal gør i sidste ende at der ingen forening er, så hvad gør vi for at få flere med.

Evt: Billigere kontingent. Kan dette lade sig gøre?  

 

5. Behandling af indkomne forslag

(Eventuelle forslag, der ønskes behandlet og sat under afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved vedtægtsændringer se i vedtægterne)

Ingen forslag


6. Valg til bestyrelsen for en toårig periode, samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år;

På valg er:

Henriette Nielsen

Signe Grann

Disse stillede op til valget

Lasse Lauersen

Lise Appe

 

Valgt til bestyrelse for en 2 årig periode

Henriette

Lasse

 

Valgt til suppleant for en 1 årig periode

Signe

Lise


 

7. Valg af revisor:

På valg er:

Niels Kjær

Niels er genvalgt

 

8. Valg af tillidsmænd, samt valg af 3 suppleanter til tillidsmandskredsen for 1 år;

På valg er:

Susanne Krause – modtager genvalg

Sara Rye – genopstiller ikke

Julie Andersen – genopstiller ikke

Louise Frandsen – modtager genvalg

Lise Appe

Andreas Packoff

 

Valgt er:

Susanne Krause

Louise

Lise

Andreas

 

9. Eventuelt (Under dette punkt kan der intet vedtages)

Mange gode og kloge indspark til generalforsamlingen. Ærgerligt at flere ikke høre det. Vi må alle (også dem der ikke er en del af bestyrelsen)

Bestyrelsen skal være mere tilstede i dagligdagens dfl – evt. møde allerede til middag og møde de studerende